thBB9V02J2

LIÊN LẠC
Mục Vụ Công Giáo Việt Nam
Mọi vãn đề liên quan đến mục vụ Công Giáo Việt Nam xin trực tiếp liên lạc với Ông Nguyễn Văn Chuyên (324-7532), Ông Lê An Nhân (366-6233), Bà Phạm Thị Loan (817-7685), Ông Lê Ngọc Dũng (322-3280), hoặc Bà Hoàng Thu Phương (493-1497).

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
Liên lạc: Bà Phạm Thanh Mai (803)412-9090

Các vãn đề liên quan tới phép bí tích xin liên lạc với Cha Xứ hoặc các vị dưới đây:

Bí Tích Rửa Tội
Cha mẹ muốn cho con chịu phép Rửa Tội cần phải (1) gia nhập giáo xứ và (2) tham dự khóa hướng dẫn về Bí Tích Rửa Tội. Xin liên lạc văn phòng giáo xứ (803-329-2662 ext. 3) ?ể ghi danh.

Bí Tích Hôn Phối
Theo luật Ðịa Phận Charleston, những ai muốn lãnh nhận Bí Tích Hôn Phối cần phải học khóa dự bị hôn nhân với cha xứ ít nhất là 6 tháng trước ngày lễ cưới.
Liên lạc: Cha Paul (Hiền) Nguyễn (327-2097)
Xin liên lạc với bà Diane Hinton (366-6652) đềể biết những việc cần làm và tảp dợt cho ngày lễ cưới.

Chương Trình Giáo Lý
Mọi chi tiết về chương trình Giáo Lý xin trực tiếp liên lạc với bà Elena Ziegler (329-2662 ext. 4), nếu cần nói chuyện bằng tiếng Việt Nam xin liên lạc với Hoàng Thu Phương (493-1497).

Chương Trình Giới Trẻ
Mọi chi tiết về Nhóm Trẻ (Youth Group) xin liên lạc với bà (329-2662 ext. 5).